ஹரிஹரன்

Thamizha Thamizha Song Lyrics in Tamil

தமிழா தமிழா

தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே…
தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே…
தமிழா தமிழா கண்கள் கலங்காதே…
விடியும் விடியும் உள்ளம் மயங்காதே…

Pirivondrai Santhithen Song Lyrics in Tamil

பிரிவொன்றை சந்தித்தேன் 

பிரிவொன்றை சந்தித்தேன் முதல் முதல் நேற்று…
நுரை ஈரல் தீண்டாமல் திரும்புது காற்று…
நீ என்ற தூரம் வரை நீளாதோ எந்தன் குடை…
நான் என்ற நேரம் வரை தூராதோ உந்தன் மழை…

Scroll to Top