பக்தி பாடல்கள்

பக்தி பாடல்கள்

Ongaara Roobathil Uruvaanavan Song Lyrics in Tamil

ஓங்கார ரூபத்தில் உருவானவன்

ஓங்கார ரூபத்தில் உருவானவன்…
அந்த ஓசைக்குள் வேதத்தின் பொருளானவன்…
நீங்காத ஞானத்தை தருவான் அவன்…
தன்னை பொல்லாப் பிள்ளை எனினும் வருவான் அவன்…

Scroll to Top