ஸ்ரேயா கோஷல்

Velicha Poove Song Lyrics in Tamil

வெளிச்ச பூவே

மின் வெட்டு நாளில் இங்கே…
மின்சாரம் போல வந்தாயே…
வா வா என் வெளிச்ச பூவே வா…
உயிர் தீட்டும் உயிலே வா…
குளிர் நீக்கும் வெயிலே வா…
அழைத்தேன் வா அன்பே…

Scroll to Top