வாலி

பைலாமோர்

பைலாமோர் பைலாமோர் பைலா…
பைலாமோர் பைலாமோர் பைலா…
பைலாமோர் காத்தாரே…
மிஸ் பண்ணாதே மிஸ் சென்னை…
பைலாமோர் காத்தாரே…
மிஸ் பண்ணாதே மிஸ் சென்னை…

பைலாமோர் Read More »

கன்னம் செவந்தது

கன்னம் செவந்தது வெட்கத்தில் உனக்கு…
பார்க்கும் பார்வையும் தினுசா இருக்கு…
மோகம் அதிகம் உன் மேலே எனக்கு…
ஆசை இருக்கா என் மேலே உனக்கு…

கன்னம் செவந்தது Read More »

சத்தம் வராமல்

சத்தம் வராமல் முத்தம் கொண்டாடும் சம் சம்… சம் சம்…
சபலம் விடாமல் சரசம் கொண்டாடும் சம் சம்… சம் சம்…
இளமை நதியில் குளிக்க வரவா…
இரண்டு கரையை இணைக்க வரவா சம் சம்…

சத்தம் வராமல் Read More »

Scroll to Top