கார்த்திக்

Chillax Song Lyrics in Tamil

சில்லாக்ஸ்

மஞ்சநெத்தி மரத்துக்கட்ட…
மைய வச்சி மயக்கிப்புட்ட…
நாட்டுக்கட்ட டவுனுக்கட்ட…
ரெண்டும் கலந்த செமகட்ட…
சில்லாக்ஸ் சில்லாக்ஸ்…
சில்லாக் சில்லாக் சில்லாக்ஸ்…

Scroll to Top