டி. இமான்

Nalla Irumaa Song Lyrics in Tamil

நல்லா இரும்மா

நல்லா இரும்மா…
ரொம்ப நல்லா இரும்மா…
பூவோடும் பொட்டோடும் நல்லா இரும்மா…
நல்லா இரும்மா…
ரொம்ப நல்லா இரும்மா…
போனோடும் நெட்டோடும் நல்லா இரும்மா…

Scroll to Top