வைரமுத்து

Chella Chella Song Lyrics in Tamil

செல்லா செல்லா

ஹே செல்லா செல்லா…
ஹே சினுக்கு செல்லா…
நான் பொல்லாதவ மதுர ஜில்லா…
ஹே செல்லா செல்லா…
ஹே சினுக்கு செல்லா…
என்னை அணைச்சுகடி இறுக்கி நல்லா…

Konjum Mainakkale Song Lyrics in Tamil

கொஞ்சும் மைனாக்களே

கொஞ்சும் மைனாக்களே கொஞ்சும் மைனாக்களே…
என் குரல் கேட்டு ஒன்று கூடுங்கள்…
அட இன்றே வர வேண்டும்…
என் தீபாவளி பண்டிகை…
இன்றே வர வேண்டும்…
என் தீபாவளி பண்டிகை…

Scroll to Top