விவேகா

Vaadi Vaadi Song Lyrics in Tamil

வாடி வாடி

வாடி வாடி வாடி வாடி வாடி வா பியூட்டி…
உன் ஃபிங்கரில ரிங்க போட்டா பேச்சிலர் பார்ட்டி…
ஓ வாடி வாடி வாடி வாடி வாடி வா ஆத்தி…
என் சிங்கிள் ஸ்டேட்ஸ்ஸ நீ மாத்து ஷாம்பாயின ஊத்தி…

Scroll to Top