தேவா

Chella Chella Song Lyrics in Tamil

செல்லா செல்லா

ஹே செல்லா செல்லா…
ஹே சினுக்கு செல்லா…
நான் பொல்லாதவ மதுர ஜில்லா…
ஹே செல்லா செல்லா…
ஹே சினுக்கு செல்லா…
என்னை அணைச்சுகடி இறுக்கி நல்லா…

Aadiyila Sethi Solli Song Lyrics in Tamil

ஆடியில சேதி சொல்லி

ஆடியில சேதி சொல்லி ஆவணியில் தேதி வச்சு…
சேதி சொன்ன மன்னவருதான்…
எனக்கு சேதி சொன்ன மன்னவருதான்…
சொந்தம் சொல்லி நெத்தியில குங்குமத்த வச்ச…
என் மன்னவரு மன்னவருதான்…

Scroll to Top