சித் ஸ்ரீராம்

Hey Penne Song Lyrics in Tamil

ஹே பெண்ணே

ஹே பெண்ணே பெண்ணே…
உன்னை கண்ட பின்னே நேரம்…
நல்ல நேரம் என்று தோன்றுதே…
மின்னும் பொன்னே கண்ணுக்குள்ளே…
உந்தன் பிம்பம் எங்கோ என்னை கொண்டு போகுதே…

Scroll to Top