சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
ராவணன்ஷங்கர் மகாதேவன்ஷைலேஷ் டானிசிவன் பாடல்கள்

Shiva Thandava Stotram Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : ஜடா டவீ கலஜ் ஜல ப்ரவாஹ பாவித ஸ்தலே…
கலே வலம்ப்ய லம்பிதாம் புஜங்க துங்க மாலிகாம்…
டமட் டமட் டமட் டமன் னிநா தவட் டமர் வயம்…
சகார சண்ட தாண்டவம் தனோது னஃ சிவஃ சிவம்…

—BGM—

ஆண் : ஜடா கடாஹ சம்பிரம பிரமணிலிம்பனிர்ஜரி…
விலோலவிச்சிவல்லரி விராஜமானமுர்தனி…
தகதகதக ஜ்வலல்லாட பட்டபாவகே…
கிஷோரா சந்திரசேகரே ரதிஹ் பிரதிஷணம் மமா…

BGM

ஆண் : தரா தரேந்த்ர நந்தினீ விலாஸ பந்து பந்துர…
ஸ்புரத் திகந்த ஸந்ததி ப்ரமோத மான மானஸே…
க்ருபா கடாக்ஷ தோரணீ நிருத்த துர்த ராபதி…
க்வசித் தீகம்பரே மனோ வினோதமேது வஸ்துனி…

BGM

ஆண் : ஜடா பூஜங்க பிங்களஸ் புரத்ஃபனமணிபிரபா…
கடம்பகுங்கும திரவப்பிரலிப்த திக்வதுமுகே…
மதாந்த சிந்து ரஸ்புரத் வகுட்டரியமேதுரே…
மனோ வினோதமத்புதம் பிபர்த்து பூதபர்த்தரி…

BGM

ஆண் : ஓம் நமசிவாய…

BGM

ஆண் : ஸஹஸ்ர லோச்சன ப்ரப்ருத் யசேஷ லேக சேகர…
ப்ரஸூன தூளி தோரணீ விதூ ஸராந்த்ரீ பீடபூஃ…
புஜங்க ராஜ மாலயா னிபத்த ஜாட ஜூடக…
ஸ்ரியை சிராய ஜாயதாம் சகோரபந்து சேகர…

ஆண் : லலாதசத்வர ஜ்வலதனஞ்ஜய ஸ்ஃபுலிங்கபா…
நிபீடபஞ்சசாயகம் நமன்ன்லிம்பநாயகம்…
சுதா மயூக லேகயா விராஜமாணஷேகரம்…
மகா கபாலி சம்பதே ஷிரோஜடாலமாஸ்துனஹ…

BGM

ஆண் : கராள பால பட்டிகா தகத் தகத் தகஜ் ஜ்வல…
தனஞ்ஜயாம் ஹுதீ க்ருத ப்ரசண்ட பஞ்ச ஸாயகே…
தரா தரேந்த்ர நந்தினீ குசாக்ர சித்ர பத்ரக…
ப்ரகல்பனைக ஸில்பினி த்ரிலோச்சனே ரதிர் மம…

ஆண் : நவீன மேக மண்டலி நிருத்ததுர்தரஸ்புரத்…
குஹு நிஷிதினிதமா பிரபந்தபத்தகந்தரஹ…
நிலிம்பனிர்ஜரி தரஸ்தனோது க்ரிதி சிந்துரஹ…
கலானிதானபந்துராஹ் ஷ்ரியம் ஜகதுரந்தரஹ…

BGM

ஆண் : ப்ரபுல்ல நீல பங்கஜ ப்ரபஞ்ச காலிம ப்ரபா…
வலம்பி கண்ட கண்டலீ ருசிப் ரபத்த கந்தரம்…
ஸ்மர்ச்சிதம் புரஸ்ச்சிதம் பவஸ்ச்சிதம் மகச்சிதம்…
கஜச்சிதாந்த கச்சிதம் தமந்த கச்சிதம் பஜே…

ஆண் : அகர்வகர்வ சர்வமங்களா கலாகதம்பமஞ்சரி…
ரசப்பிரவாஹ மாதுரி விஜ்ரும்பனா மதுவ்ரதம்…
ஸ்மராந்தகம் புறாந்தகம் பவாந்தகம் மகாந்தகம்…
கஜாந்தகாந்த காண்டகம் தமந்தகாண்டகம் பஜே…

BGM

ஆண் : ஜயத் வதப்ர விப்ரம ப்ரமத் புஜங்க மஸ்வஸ…
த்வினிர்க மத்க்ரம ஸ்புரத் கராள பால ஹவ்ய வாத்…
திமித் திமித் திமித் வனன் ம்ருதங்க துங்க மங்கள…
த்வனி க்ரம ப்ரவர்தித ப்ரச்சண்ட தாண்டவஃ சிவஃ…

ஆண் : த்ருஷத்விசித்ர தல்பயோர் புஜங்க மௌக்தி கஸ்ரஜோர்…
கரிஷ்தரத்ன லோஷ்டயோ சுஹ்ருத்வி பக்ஷபக்ஷயோஹ்…
த்ருஷ்ணரவிந்த சக்ஷுஷோ பிரஜாமஹி மஹேந்திரயோஹ்…
சம பிரவர்தயன்மனா கடா சதாஷிவம் பஜே…

BGM

ஆண் : கதா நிலிம்ப நிர்ஜரீ நிகுஞ்ச கோதரே வஸன்…
விமுக்த துர்மதி ஸதா ஸிரஃ ஸ்த மஞ்சலிம் வஹன்…
விலோல லோல லோச்சனோ லலாம பால லக்னகஃ…
சிவேதி மந்த்ர முச்சரண் கதா ஸுகீ பவாம் யஹம்…

BGM

ஆண் : இமாம் ஹி நித்யமேவா முக்தமுட்டமோட்டமம் ஸ்தவம்…
பதன்ஸ்மரன் புருவண்ணரோ விஷுத்திமேதி சந்ததம்…
ஹரே குரவ் சுபக்திமாஷு யதி நன்யத கதிம்…
விமோஹனம் ஹி தேஹினம் சுஷங்கரஸ்ய சிந்தனம்…
விமோஹனம் ஹி தேஹினம் சுஷங்கரஸ்ய சிந்தனம்…
விமோஹனம் ஹி தேஹினம் சுஷங்கரஸ்ய சிந்தனம்…

BGM

{ ஆண் : ஓம் நமசிவாய… நமசிவாய…
ஓம் நமசிவாய… நமசிவாய…
ஓம் நமசிவாய… நமசிவாய…
ஓம் நமசிவாய… நமசிவாய… } *(5)


Notes : Shiva Thandava Stotram Song Lyrics in Tamil. This Song from Devotional songs. Song Lyrics penned by Ravanan. சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top