சங்கீத ஜாதிமுல்லை

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஎஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம்இளையராஜாகாதல் ஓவியம்

Sangeetha Jathimullai Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : தன்னந்த நம் த நம் தம்…
நம் த நம் தம்…
நம் த நம் தம்…
நம் த நம் தம்…
நம் த நம் தம்…

ஆண் : நம் தம் த நம் தம்…
நம் தம் த நம் தம்…
நம் தம் த நம் தம்…
நம் தம் த நம் தம்…
என்னாதமே வா…

ஆண் : சங்கீத ஜாதிமுல்லை காணவில்லை…
கண்கள் வந்தும் பாவையின்றி பார்வையில்லை…
ராகங்களின்றி சங்கீதமில்லை…
சாவொன்றுதானா நம் காதல் எல்லை…
என் நாதமே வா வா… ஆஅ…

ஆண் : சங்கீத ஜாதிமுல்லை காணவில்லை…

BGM

ஆண் : திருமுகம் வந்து பழகுமோ…
அறிமுகம் செய்து விலகுமோ…
விழிகளில் துளிகள் வடியுமோ…
அது சுடுவதைத் தாங்க முடியுமோ…

ஆண் : கனவினில் எந்தன் உயிரும் உறவாகி…
விடிகையில் இன்று அழுது பிரிவாகி…
தனிமையில் எந்தன் இதயம் சருகாகி உதிருமோ… ஓ…

ஆண் : திரைகள் இட்டாலும் மறைந்து கொள்ளாது…
அணைகள் இட்டாலும் வழியில் நில்லாது…
பொன்னி நதி… கன்னி நதி… ஜீவ நதி…

ஆண் : விழிகள் அழுதபடி…
கரங்கள் தொழுதபடி…
சிறைகளும் பொடிபட வெளிவரும் ஒருகிளி…
இசை எனும் மழை வரும்…
இனி எந்தன் மயில் வரும்…

ஆண் : ஞாபக வேதனை மீறுமோ…
ஆடிய பாதங்கள் காதலின் வேதங்கள்…
ஆடிடுமோ… பாடிடுமோ…
ஆடிடுமோ… பாடிடுமோ… ஓஒ… ஓஒ…

ஆண் : ராஜ தீபமே…
எந்தன் வாசலில் வாராயோ…
குயிலே… குயிலே…
குயிலே… குயிலே…
உந்தன் ராகம் நெஞ்சில் நின்று ஆடும்…
ராஜ தீபமே… ஏ…

ஆண் : நான் தேடி வந்த ஒரு கோடை நிலவு…
அவள் நீதானே நீதானே…
மனக் கண்ணில் நின்று பல கவிதை தந்தமகள்…
நீதானே நீதானே நீதானே…

ஆண் : விழி இல்லை எனும்போது வழி கொடுத்தாய்…
விழி வந்த பின்னால் ஏன் சிறகொடித்தாய்…

BGM

ஆண் : விழி இல்லை எனும்போது வழி கொடுத்தாய்…
விழி வந்த பின்னால் ஏன் சிறகொடித்தாய்…

ஆண் : நெஞ்சில் எங்கும் உந்தன் பிம்பம்…

BGM

ஆண் : நெஞ்சில் எங்கும் உந்தன் பிம்பம்…
சிந்தும் சந்தம் உந்தன் சொந்தம்…
தத்திச் செல்லும் முத்துச் சிற்பம்…
கண்ணுக்குள்ளே கண்ணீர் வெப்பம்…

ஆண் : இன்னும் என்ன நெஞ்சில் அச்சம்…
கண்ணில் மட்டும் ஜீவன் மிச்சம்…
முல்லைப் பூவில் முள்ளும் உண்டோ…
கண்டுகொண்டும் இந்த வேஷம் என்ன…
ராஜ தீபமே…

ஆண் : ச ச நிச நிச நிச நிச நிச நிச…
கரி சநிரிச நித பத நி சரி…

BGM

ஆண் : ரிக ரித சதரிச நிசரி நிசரி…
சநிதப தசநி சநிதப மபகத…

BGM

ஆண் : ச நிசநி நிசநி நிசநி தப…
ப மதப நிச சநிதப மப…

BGM

ஆண் : சரிக சரிக ரிசரி கமப…
கமப கமப மபத பத நி…

BGM

ஆண் : ரிச நிசசநி தநி…
பத நி சச சநி தநி…
கரி சநி சநித ரிதப…

ஆண் : தரிகிடதோம் தரிகிடதோம்…
தரிகிடதோம் தரிகிடதோம்…
தரிகிடதோம் தரிகிடதோம்…
தரிகிடதோம் தரிகிடதோம்…
தரிகிடதோம் தரிகிடதோம்…
தரிகிடதோம் தரிகிடதோம்…

ஆண் : மகன யகன ரகன சகன…
யகன ரகன சகன தகன…
ரகன சகன தகன பகன…
சகன தகன பகன ககன…

ஆண் : மகன யகன ரகன சகன…
யகன ரகன சகன தகன…
ரகன சகன தகன பகன…
சகன தகன பகன ககன…

BGM


Notes : Sangeetha Jathimullai Song Lyrics in Tamil. This Song from Kadhal Oviyam (1982). Song Lyrics penned by Vairamuthu. சங்கீத ஜாதிமுல்லை பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top