ஒன்னாம் படி எடுத்து

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
Unknownவிஜயலட்சுமி நவநீதகிருஷ்ணன்Unknownஅம்மன் பாடல்கள்

Onnam Padi Eduthu Song Lyrics in Tamil


பெண் : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

பெண் : செந்தில் வடிவேலவரே சிந்து கவி பாட…
பல சங்கதிகள் போட…
முன்பு செய்த வினை ஓட…
இங்கு தஞ்ச முகம் தங்க வெள்ளி குஞ்சரங்கள் பாட…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

பெண் : ஒன்னாம் படி எடுத்து…
ஒசந்த பூவா ஓர ஓரமா…
பத்திரகாளியாம் கருப்பசாமியாம்…
பெத்தவர் தேவியாம் வல்லவர்சாமியாம்…
முன்னோரையான…
பேச்சி ஆத்தாளா மாரியம்மாள…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

குழு : சித்திர கோபுரம் கட்டவே…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

பெண் : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

பெண் : ரெண்டாம் படி எடுத்து…
இரத்தினகிளியாம் ஓர ஓரமா…
பத்திரகாளியாம் கருப்பசாமியாம்…
பெத்தவர் தேவியாம் வல்லவர்சாமியாம்…
முன்னோரையான…
பேச்சி ஆத்தாளா மாரியம்மாள…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

குழு : சித்திர கோபுரம் கட்டவே…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

பெண் : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

பெண் : மூனாம் படி எடுத்து…
முத்து பல்லக்காம் ஓர ஓரமா…
பத்திரகாளியாம் கருப்பசாமியாம்…
பெத்தவர் தேவியாம் வல்லவர்சாமியாம்…
முன்னோரையான…
பேச்சி ஆத்தாளா மாரியம்மாள…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

குழு : சித்திர கோபுரம் கட்டவே…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

பெண் : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

பெண் : நாலாம் படி எடுத்து…
நாகரத்தின ஓர ஓரமா…
பத்திரகாளியாம் கருப்பசாமியாம்…
பெத்தவர் தேவியாம் வல்லவர்சாமியாம்…
முன்னோரையான…
பேச்சி ஆத்தாளா மாரியம்மாள…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

குழு : சித்திர கோபுரம் கட்டவே…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

பெண் : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

பெண் : அஞ்சாம் படி எடுத்து…
அஞ்சுவர்ணக்கிளி ஓர ஓரமா…
பத்திரகாளியாம் கருப்பசாமியாம்…
பெத்தவர் தேவியாம் வல்லவர்சாமியாம்…
முன்னோரையான…
பேச்சி ஆத்தாளா மாரியம்மாள…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

குழு : சித்திர கோபுரம் கட்டவே…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

பெண் : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

பெண் : ஆறாம் படி எடுத்து…
அரும்பு மோதிரம் ஓர ஓரமா…
பத்திரகாளியாம் கருப்பசாமியாம்…
பெத்தவர் தேவியாம் வல்லவர்சாமியாம்…
முன்னோரையான…
பேச்சி ஆத்தாளா மாரியம்மாள…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

குழு : சித்திர கோபுரம் கட்டவே…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

பெண் : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

பெண் : ஏழாம் படி எடுத்து…
எசக்க பூவா ஓர ஓரமா…
பத்திரகாளியாம் கருப்பசாமியாம்…
பெத்தவர் தேவியாம் வல்லவர்சாமியாம்…
முன்னோரையான…
பேச்சி ஆத்தாளா மாரியம்மாள…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

குழு : சித்திர கோபுரம் கட்டவே…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

பெண் : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

பெண் : எட்டாம் படி எடுத்து…
பட்டு சீலையாம் ஓர ஓரமா…
பத்திரகாளியாம் கருப்பசாமியாம்…
பெத்தவர் தேவியாம் வல்லவர்சாமியாம்…
முன்னோரையான…
பேச்சி ஆத்தாளா மாரியம்மாள…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

குழு : சித்திர கோபுரம் கட்டவே…
சித்திர கோபுரம் கட்டவே…

பெண் : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : ஆலாம்பண்ணைக்கு அழகு பூப்பூத்து…
ஆத்தா வாராளாம் பூஞ்சோலைக்கு…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

பெண் : கொட்டிய கையும் வலிச்சு போச்சு…
நல்ல கொடி வளைவிகள் விட்டு போச்சு…
கொட்டிய கையும் வலிச்சு போச்சு…
நல்ல கொடி வளைவிகள் விட்டு போச்சு…

பெண் : நித்திரை வந்து நில் லாபம் மறைக்குது…
உத்தரவு கொடு காளித்தாயே…
நித்திரை வந்து நில் லாபம் மறைக்குது…
உத்தரவு கொடு காளித்தாயே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…

குழு : தன்னன்ன நாதினம் தன்னன்ன நாதினம்…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…
தன்னன்ன நாதினம் தன்னான்னே…


Notes : Onnam Padi Eduthu Song Lyrics in Tamil. This Song from Devotional songs. Song Lyrics penned by Unknown. ஒன்னாம் படி எடுத்து பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top