ஆரோமலே

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கைதப்பிரம்அல்போன்ஸ்ஏ.ஆர்.ரகுமான்விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா

Aaromale Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : வாமலை ஏறி வரும் தென்னல்…
புது மணவாளன் தென்னல்…
பள்ளி மேடையே தொட்டு தலோடி…
குருசில் தொழுது வரும்போல்…
வரவேர்பினு மலையாளகர…
மனசம்மதம் சொரியும்…

ஆண் : ஆரோமலே… ஆரோமலே…
ஆரோமலே… ஆரோமலே…
ஆரோமலே… ஆரோமலே…
ஆரோமலே… ஆரோமலே…

BGM

ஆண் : ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம்…
சுமங்கலி பவ மணவாட்டி…
ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம்…
சுமங்கலி பவ மணவாட்டி…

ஆண் : ஷ்யாம ராத்திரி தன் அரமனையில்…
மாரி நில்கயோ தாரகமே…
புலரி மன்சில்லே கதிரொளியாய்…
அகலே நில்கயோ பெண் மனமே…

ஆண் : சஞ்சு நிலக்கும சில்லையில் நீ…
சில சிலம்பியோ பூங்குயிலே…
மன்சிரகிலே மரயோலியே…
தேடியதியோ பூரனகள்…

ஆண் : ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம்…
சுமங்கலி பவ மணவாட்டி…

ஆண் : ஆரோமலே… ஆரோமலே…
ஆரோமலே… ஆரோமலே…
ஆரோமலே… ஆரோமலே…
ஆரோமலே… ஆரோமலே…

ஆண் : கடலினே கரயோடினியும் படான்…
ஷ்நேஹம் உண்டோ…
மேழுகு துரிகலாய் உருகான் இனியும்…
ப்ரணயம் மனசில் உண்டோ…

ஆண் : ஆரோமலே… ஆரோமலே…
ஆரோமலே… ஆரோமலே… ஓஓஹோ…

ஆண் : ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம்…
சுமங்கலி பவ மணவாட்டி…
ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம்…
சுமங்கலி பவ மணவாட்டி…

ஆண் : ஷ்யாம ராத்திரி தன் அரமனையில்…
மாரி நில்கயோ தாரகமே…
புலரி மன்சில்லே கதிரொளியாய்…
அகலே நில்கயோ பெண்மனமே…

ஆண் : சஞ்சு நிலக்கும சில்லையில் நீ…
சில சிலம்பியோ பூங்குயிலே…
மன்சிரகிலே மரயோலியே…
தேடியதியோ பூரனகள்…

ஆண் : ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம்…
சுமங்கலி பவ மணவாட்டி…
ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி சுகுமுஹுர்தம்…
சுமங்கலி பவ மணவாட்டி…

ஆண் : ஆரோமலே… ஆரோமலே… ஹோஓ… ஓஓஒ…

BGM


Notes : Aaromale Song Lyrics in Tamil. This Song from Vinnaithaandi Varuvaayaa (2010). Song Lyrics penned by Kaithapram. ஆரோமலே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top