ஸ்ரீ வெங்கடேச சுப்ரபாதம்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்ஆல்பம்
Unknownஎம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமிUnknownபெருமாள் பாடல்கள்

Sri Venkateswara Suprabhatham Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : ஓம்… கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்வாஸம்த்யா ப்ரவர்ததே…
உத்திஷ்ட னரஷார்தூல கர்தவ்யம் தைவமாஹ்னிகம்…
கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்வாஸம்த்யா ப்ரவர்ததே…
உத்திஷ்ட னரஷார்தூல கர்தவ்யம் தைவமாஹ்னிகம்…

பெண் : உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கோவிம்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜ…
உத்திஷ்ட கமலாகாம்த த்ரைலோக்யம் மம்களம் குரு…
உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கோவிம்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜ…
உத்திஷ்ட கமலாகாம்த த்ரைலோக்யம் மம்களம் குரு…

பெண் : மாதஸ்ஸமஸ்த ஜகதாம் மதுகைடபாரேஃ…
வக்ஷோவிஹாரிணி மனோஹர திவ்யமூர்தே…
ஶ்ரீஸ்வாமினி ஷ்ரிதஜனப்ரிய தானஷூலே…
ஶ்ரீ வேம்கடேஷ தயிதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : மாதஸ்ஸமஸ்த ஜகதாம் மதுகைடபாரேஃ…
வக்ஷோவிஹாரிணி மனோஹர திவ்யமூர்தே…
ஶ்ரீஸ்வாமினி ஷ்ரிதஜனப்ரிய தானஷூலே…
ஶ்ரீ வேம்கடேஷ தயிதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : தவ ஸுப்ரபாதமரவிம்த லோசனே…
பவது ப்ரஸன்னமுக சம்த்ரமம்டலே…
விதி ஷம்கரேம்த்ர வனிதாபிரர்சிதே…
வ்றுஷ ஶைலனாத தயிதே தயானிதே…

பெண் : அத்ர்யாதி ஸப்த றுஷயஸ்ஸமுபாஸ்ய ஸம்த்யாம்…
ஆகாஷ ஸிம்து கமலானி மனோஹராணி…
ஆதாய பாதயுக மர்சயிதும் ப்ரபன்னாஃ…
ஷேஷாத்ரி ஷேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : பம்சானனாப்ஜ பவ ஷண்முக வாஸவாத்யாஃ…
த்ரைவிக்ரமாதி சரிதம் விபுதாஃ ஸ்துவம்தி…
பாஷாபதிஃ படதி வாஸர ஶுத்தி மாராத்…
ஷேஷாத்ரி ஷேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ஈஷத்-ப்ரபுல்ல ஸரஸீருஹ னாரிகேள…
பூகத்ருமாதி ஸுமனோஹர பாலிகானாம்…
ஆவாதி மம்தமனிலஃ ஸஹதிவ்ய கம்தைஃ…
ஷேஷாத்ரி ஷேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : உன்மீல்யனேத்ர யுகமுத்தம பம்ஜரஸ்தாஃ…
பாத்ராவஸிஷ்ட கதலீ பல பாயஸானி…
புக்த்வாஃ ஸலீல மதகேளி ஶுகாஃ படம்தி…
ஷேஷாத்ரி ஷேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : தம்த்ரீ ப்ரகர்ஷ மதுர ஸ்வனயா விபம்ச்யா…
காயத்யனம்த சரிதம் தவ னாரதோ‌உபி…
பாஷா ஸமக்ர மஸத்-க்றுதசாரு ரம்யம்…
ஷேஷாத்ரி ஷேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ப்றும்காவளீ ச மகரம்த ரஸானு வித்த…
ஜும்காரகீத னினதைஃ ஸஹஸேவனாய…
னிர்யாத்யுபாம்த ஸரஸீ கமலோதரேப்யஃ…
ஷேஷாத்ரி ஷேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : யோஷாகணேன வரதத்னி விமத்யமானே…
கோஷாலயேஷு ததிமம்தன தீவ்ரகோஷாஃ…
ரோஷாத்கலிம் விதததே ககுபஷ்ச கும்பாஃ…
ஷேஷாத்ரி ஷேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : பத்மேஷமித்ர ஷதபத்ர கதாளிவர்காஃ…
ஹர்தும் ஷ்ரியம் குவலயஸ்ய னிஜாம்கலக்ஷ்ம்யாஃ…
பேரீ னினாதமிவ பிப்ரதி தீவ்ரனாதம்…
ஷேஷாத்ரி ஷேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ஶ்ரீமன்னபீஷ்ட வரதாகில லோக பம்தோ…
ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ ஜகதேக தயைக ஸிம்தோ…
ஶ்ரீ தேவதா க்றுஹ புஜாம்தர திவ்யமூர்தே…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ஶ்ரீமன்னபீஷ்ட வரதாகில லோக பம்தோ…
ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ ஜகதேக தயைக ஸிம்தோ…
ஶ்ரீ தேவதா க்றுஹ புஜாம்தர திவ்யமூர்தே…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ஶ்ரீ ஸ்வாமி புஷ்கரிணிகாப்லவ னிர்மலாம்காஃ…
ஷ்ரேயார்தினோ ஹரவிரிம்சி ஸனம்தனாத்யாஃ…
த்வாரே வஸம்தி வரனேத்ர ஹதோத்த மாம்காஃ…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ஶ்ரீ ஷேஷஶைல கருடாசல வேம்கடாத்ரி…
னாராயணாத்ரி வ்றுஷபாத்ரி வ்றுஷாத்ரி முக்யாம்…
ஆக்யாம் த்வதீய வஸதே ரனிஷம் வதம்தி…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ஸேவாபராஃ ஷிவ ஸுரேஷ க்றுஷானுதர்ம…
ரக்ஷோம்புனாத பவமான தனாதி னாதாஃ…
பத்தாம்ஜலி ப்ரவிலஸன்னிஜ ஷூர்ஷதேஷாஃ…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : தாடீஷு தே விஹகராஜ ம்றுகாதிராஜ…
னாகாதிராஜ கஜராஜ ஹயாதிராஜாஃ…
ஸ்வஸ்வாதிகார மஹிமாதிக மர்தயம்தே…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ஸூர்யேம்து பௌம புதவாக்பதி காவ்யஶௌரி…
ஸ்வர்பானுகேது திவிஷத்-பரிஷத்-ப்ரதானாஃ…
த்வத்தாஸதாஸ சரமாவதி தாஸதாஸாஃ…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : தத் பாததூளி பரித ஸ்புரிதோத்தமாம்காஃ…
ஸ்வர்காபவர்க னிரபேக்ஷ னிஜாம்தரம்காஃ…
கல்பாகமா கலனயா‌உ‌உகுலதாம் லபம்தே…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : த்வத்கோபுராக்ர ஷிகராணி னிரீக்ஷமாணாஃ…
ஸ்வர்காபவர்க பதவீம் பரமாம் ஷ்ரயம்தஃ…
மர்த்யா மனுஷ்ய புவனே மதிமாஷ்ரயம்தே…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ஶ்ரீ பூமினாயக தயாதி குணாம்றுதாப்தே…
தேவாதிதேவ ஜகதேக ஷரண்யமூர்தே…
ஶ்ரீமன்னனம்த கருடாதிபி ரர்சிதாம்க்ரே…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ஶ்ரீ பத்மனாப புருஷோத்தம வாஸுதேவ…
வைகும்ட மாதவ ஜனார்தன சக்ரபாணே…
ஶ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன ஷரணாகத பாரிஜாத…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : கம்தர்ப தர்ப ஹர ஸும்தர திவ்ய மூர்தே…
காம்தா குசாம்புருஹ குட்மல லோலத்றுஷ்டே…
கல்யாண னிர்மல குணாகர திவ்யகீர்தே…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : மீனாக்றுதே கமடகோல ன்றுஸிம்ஹ வர்ணின்…
ஸ்வாமின் பரஷ்வத தபோதன ராமசம்த்ர…
ஷேஷாம்ஷராம யதுனம்தன கல்கிரூப…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ஏலாலவம்க கனஸார ஸுகம்தி தீர்தம்…
திவ்யம் வியத்ஸரிது ஹேமகடேஷு பூர்ணம்…
த்றுத்வாத்ய வைதிக ஷிகாமணயஃ ப்ரஹ்றுஷ்டாஃ…
திஷ்டம்தி வேம்கடபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : பாஸ்வானுதேதி விகசானி ஸரோருஹாணி…
ஸம்பூரயம்தி னினதைஃ ககுபோ விஹம்காஃ…
ஶ்ரீவைஷ்ணவாஃ ஸதத மர்தித மம்களாஸ்தே…
தாமாஷ்ரயம்தி தவ வேம்கட ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : ப்ரஹ்மாதயா ஸ்ஸுரவரா ஸ்ஸமஹர்ஷயஸ்தே…
ஸம்தஸ்ஸனம்தன முகாஸ்த்வத யோகிவர்யாஃ…
தாமாம்திகே தவ ஹி மம்கள வஸ்து ஹஸ்தாஃ…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : லக்ஷ்மீனிவாஸ னிரவத்ய குணைக ஸிம்தோ…
ஸம்ஸாரஸாகர ஸமுத்தரணைக ஸேதோ…
வேதாம்த வேத்ய னிஜவைபவ பக்த போக்ய…
ஶ்ரீ வேம்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபாதம்…

பெண் : இத்தம் வ்றுஷாசலபதேரிஹ ஸுப்ரபாதம்…
யே மானவாஃ ப்ரதிதினம் படிதும் ப்ரவ்றுத்தாஃ…
தேஷாம் ப்ரபாத ஸமயே ஸ்ம்றுதிரம்கபாஜாம்…
ப்ரஜ்ஞாம் பரார்த ஸுலபாம் பரமாம் ப்ரஸூதே…

பெண் : இத்தம் வ்றுஷாசலபதேரிஹ ஸுப்ரபாதம்…
யே மானவாஃ ப்ரதிதினம் படிதும் ப்ரவ்றுத்தாஃ…
தேஷாம் ப்ரபாத ஸமயே ஸ்ம்றுதிரம்கபாஜாம்…
ப்ரஜ்ஞாம் பரார்த ஸுலபாம் பரமாம் ப்ரஸூதே…

பெண் : கமலா குச சூசுக குங்குமதோ…
நியதாருணி தாதுல நீல தனோ…
கமலாயத லோசன லோக பதே…
விஜயீ பவ வேங்கட சைல பதே…

பெண் : கமலா குச சூசுக குங்குமதோ…
நியதாருணி தாதுல நீல தனோ…
கமலாயத லோசன லோக பதே…
விஜயீ பவ வேங்கட சைல பதே…

பெண் : ச சதுர்முக சண்முக பஞ்ச முக…
பிரமுகாகில தைவத மௌலி மனே…
சரணாகத வத்சல சார நிதே…
பரிபாலயமாம் விருஷ சைல பதே…

பெண் : அதி வேல தயா தவ துர்விஷஹைர்…
அனு வேல க்ருதைர் அபராத சதை…
பரிதம் த்வரிதம் வ்ருஷ சைல பதே…
பரயா க்ருபயா பரிபாஹி ஹரே…

பெண் : அதி வேங்கட சைலம் உதாரம தேர்…
ஜன தாபி மதா திக, தான ரதாத்…
பர தேவ தயா கதி தாந் நிகமை…
கமலா தயிதாந் ந பரம் கலயே…

பெண் : கல வேணு ரவா வச கோப வதூ…
சத கோடி வ்ருதாத் ஸ்மர கோடி ஸமாத்…
ப்ரதி வல்லவிகா அபி மதாத் சுகதாத்…
வசுதேவ சுதாந் ந பரம் கலயே…

பெண் : அபி ராம குணா கர தாசரதே…
ஜக தேக தநுர் தர தீர மதே…
ரகு நாயக ராம ரமேச விபோ…
வரதோ பவ தேவ தயா ஜலதே…

பெண் : அவனி தனயா கமநீய கரம்…
ரஜநீ கர சாரு முக அம் புருஹம்…
ரஜநீ சர ராஜ தமோ மிகிரம்…
மகநீயம் அகம் ரகுராம மயே…

பெண் : கல வேணு ரவா வச கோப வதூ…
சத கோடி வ்ருதாத் ஸ்மர கோடி ஸமாத்…
ப்ரதி வல்லவிகா அபி மதாத் சுகதாத்…
வசுதேவ சுதாந் ந பரம் கலயே…

பெண் : விநா வேங்கடேசம் ந நாதோ ந நாத…
சதா வேங்கடேசம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி…
ஹரே வேங்கடேச ப்ரசீத ப்ரசீத…
ப்ரியம் வேங்கடேச ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச…

பெண் : விநா வேங்கடேசம் ந நாதோ ந நாத…
சதா வேங்கடேசம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி…
ஹரே வேங்கடேச ப்ரசீத ப்ரசீத…
ப்ரியம் வேங்கடேச ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச…

பெண் : அகம் தூர தஸ் தே பதாம்போஜ யுக்ம…
ப்ரணாம் இச்சய ஆகத்ய சேவாம் கரோமி…
சக்ருத் சேவயா நித்ய சேவா பலம் த்வம்…
ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச ப்ரபோ வேங்கடேச…

பெண் : அக்ஞானினா மயா தோஷான்…
அ சேஷாந் விகிதாந் ஹரே…
க்ஷம ஸ்வ த்வம் க்ஷம ஸ்வ த்வம்…
சேஷ சைல சிகா மணே…

பெண் : அக்ஞானினா மயா தோஷான்…
அ சேஷாந் விகிதாந் ஹரே…
க்ஷம ஸ்வ த்வம் க்ஷம ஸ்வ த்வம்…
சேஷ சைல சிகா மணே…


Notes : Sri Venkateswara Suprabhatham Song Lyrics in Tamil. This Song from Devotional Songs. Song Lyrics penned by Unknown. ஸ்ரீ வெங்கடேச சுப்ரபாதம் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top