ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்ஆல்பம்
அஜய் & அதுல்ஷங்கர் மகாதேவன்அஜய் & அதுல்விநாயகர் பாடல்கள்

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : கணநாயகய கணதைவதாய…
கணத்தியக்ஷய தீமஹி…
குண ஷ்ரீராய குண மண்டிதாய…
குணேஷனய தீமஹி…
குணாதீதாயை குணாதீஷாய…
குண ப்ரவிஷ்டாய தீமஹி…

ஆண் : ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய…
கௌரி தனயாய தீமஹி…
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா…
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி…

குழு : ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய…
கௌரி தனயாய தீமஹி…
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா…
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி…

BGM

ஆண் : காணசதுராய காணபிராணாய…
காணந்தராத்மனே…
கானோட்ஸுக்ஹய கானமாட்டாய…
காண்ணோட் சுக மன ஸே…

ஆண் : குரு பூஜிதாய குரு தெய்வதாய…
குரு குலஸ்தாயினே…
குரு விக்ரமாய குய்ய ப்ரவராய…
குறவே குண குறவே…

ஆண் : குருதைத்ய கலக்ஸேட்ரே…
குரு தர்ம சடா ரத்யாய…
குரு புத்ர பரிட்ராட்ரே…
குரு பாஹண்ட கண்ட காய…

ஆண் : கீத சாராய கீத தட்வாய…
கீத கோத்ராய தீமஹி…
கூத குல்பாய கந்த மட்டாய…
கோஜய ப்ரதாய தீமஹி…
குணாதீதாய குணாதீஷாய…
குண ப்ரவிஷ்டாய தீமஹி…

ஆண் : ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய…
கௌரி தனயாய தீமஹி…
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா…
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி…

குழு : ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய…
கௌரி தனயாய தீமஹி…
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா…
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி…

BGM

குழு : கந்தர்வ ராஜாய கந்தாய…
காந்தர்வ கண ஷ்ரவன பிரனைமே…

பெண் : காத அணுரகாய க்ராந்தாய…
கீதாய க்ரண்தார்த தன்மையே…

ஆண் & பெண் : குறிலே குணவதே கணபதயே…

ஆண் : க்ரந்த கீதாய க்ரந்த கேயாய…
க்ரந்தந்தராத்மனே…
கீத லீனாய கீத ஷ்ரயாய…
கீதவாத்ய படவே…

ஆண் : கேய ஷரிடாய காய கவராய…
கந்தர்வப்ரி க்ருபே…
காயகாதின விக்கிரஹாய…
கங்காஜல ப்ரணயவடே…

ஆண் : கௌரி ஸ்தானன்தனாய…
கௌரி ஹ்ரிடயநந்தனாய…
கௌரபானு சுதாய…
கௌரி கணேஷ்வராய…

ஆண் : கௌரி பிரணயாய கௌரி பிரவணாய…
கௌர பாவாய தீமஹீ…
கோஷ ஹஸ்ட்ராய கோவர்தனாய…
கோப கோப்பாய தீமஹி…
குணாதீதாய குணாதீஷாய…
குண ப்ரவிஷ்டாய தீமஹி…

ஆண் : ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய…
கௌரி தனயாய தீமஹி…
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா…
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி…

குழு : ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய…
கௌரி தனயாய தீமஹி…
கஜேஷானாய பாலசந்திராயா…
ஸ்ரீ கணேஷாய தீமஹி…

BGM


Notes : Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Tamil. This Song from Devotional songs. Song Lyrics penned by Ajay & Atul. ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top