சீன் ரோல்டன்

Thottu Thazhuvum Thendrale Song Lyrics in Tamil

தொட்டு தழுவும் தென்றலே

தொட்டு தழுவும் தென்றலே…
விலகித்தான் போனதேனோ…
தொட்டு தழுவும் தென்றலே…
வெட்டவெளியின் நடுவிலே…
விட்டுவிட்டாய் எனை ஏனோ…
வெட்டவெளியின் நடுவிலே…

Scroll to Top