கோவிந்த் வசந்தா

Thozhi Song Lyrics in Tamil

தோழி

யாரோடும் காணாத தூய்மையை…
உன்னில் நான் காண்கிறேன்…
முன் என்றும் இல்லாத ஆசைகள்…
உன்னாலே நான் கொள்கிறேன்…
சொல்லடி தோழி தோழி…
என்னருந்தோழி சொல்லடி…

yaathri-song-lyrics-in-tamil

யாத்ரி

மீனுக்கு நீந்த கற்று தரும் நீர்…
இறகிற்கு பறக்க கற்று தரும் காற்று…
மனிதர்க்கு வாழ கற்று தரும் வலி…
அணங்கே மாதே யாத்ரி யாத்ரி…

Scroll to Top