எஸ். ஜானகி

Explore the legacy of எஸ். ஜானகி (S. Janaki), the renowned Indian playback singer and musician, known for her contributions to the Tamil film industry and her versatile voice.

S. Janaki is a renowned Indian playback singer who has primarily worked in the Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, and Hindi film industries. With a career spanning over five decades, she has recorded over 40,000 songs and won numerous awards for her contributions to Indian music. Her versatile voice and ability to convey emotion through her music have made her one of the most respected and beloved figures in the industry. S. Janaki has also collaborated with several prominent music directors and has sung songs in various genres, including devotional music, classical, and folk songs. She retired from singing in 2016, leaving behind a rich legacy and an enduring impact on Indian music.

Chinna Chinna Vanna Kuyil Song Lyrics in Tamil

சின்ன சின்ன வண்ண குயில்

சின்ன சின்ன வண்ண குயில்…
கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா…
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்…
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்…
பூத்தாடும் தேன் மொட்டு நானா நானா…

Scroll to Top