எஸ். ஏ. ராஜ்குமார்

Saranam Ayyappa Song Lyrics in Tamil

சரணம் ஐயப்பா

தன்னன்னாதினம் தன்னன்னாதினம்…
சரணம் ஐயப்பா…
சரணம் ஐயப்பா…
விழியாவும் ஒளியான குருவே என் சுவாமி…
உனைப் பாடும் உயிர் நாதம் சரணம் ஐயப்பா…

Scroll to Top