பொன்னியின் செல்வன் 2

பொன்னியின் செல்வன் 2

ilaiyor-soodaar-song-lyrics-in-tamil

இளையோர் சூடார்

இளையோர் சூடார்…
வளையோர் கொய்யார்…
நல்யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கிப்…
பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள்…
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர்க் கடந்த…
வல்வேற் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை…

shivoham-song-lyrics-in-tamil

சிவோஹம்

மனோ புத்தி அஹங்காரா…
சித்தானி நாஹம்…
ந ச ஷோத்ரவ்ஜிஹ்வே…
நா சா கிரானா நிட்ரே…
ந ச வ்யோம பூமிர்…
ந தேஜோ ந வாயுத்…
சிதாநந்த ரூப சிவோஹம் சிவோஹம்…
சிவோஹம் சிவோஹம் சிவோஹம் சிவோஹம் …

Scroll to Top