தசரா

theekari-song-lyrics-in-tamil

தீக்காரி

தீக்காரி தூரம் ஆக்குறியாடி…
தடுமாறவிட்டு பாக்குறியடி…
உனக்காக கண்ணு வேற்குறனேடி…
ஒருவாட்டி ஏன்னு கேக்குறியாடி…

Scroll to Top