வசூல் ராஜா எம்.பி.பி.எஸ்

Alwarpettai Aaluda Song Lyrics in Tamil

ஆழ்வார்பேட்டை ஆளுடா

ஆழ்வார்பேட்டை ஆளுடா…
அறிவுரைய கேளுடா…
ஒரே காதல் ஊரில் இல்லையடா…
காதல் போயின் சாதலா…
இன்னொரு காதல் இல்லையா…
தாவணி போனால் சல்வார் உள்ளதடா…

pathukulle-number-song-lyrics-in-tamil

பத்துக்குள்ளே நம்பர்

பத்துக்குள்ளே நம்பர் ஒன்னு சொல்லு…
என் நெஞ்சுக்குள்ளே யார் என்று சொல்வேன்…
பத்துக்குள்ளே நம்பர் ஒன்னு சொல்லு…
என் நெஞ்சுக்குள்ளே யார் என்று சொல்வேன்…

Scroll to Top