என் ஆச ராசாவே

Munthi Munthi Song Lyrics in Tamil

முந்தி முந்தி

முந்தி முந்தி விநாயகனே…
முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களே…
பாக்கு வெத்தல மாத்தனும்…
பார்வதியப் பாக்கனும்…
நாக்கு செவக்கப் போடனும்…
நாளும் கெழமை பாக்கனும்…

Therku Thesa Kaathu Song Lyrics in Tamil

தெற்கு தெசக் காத்து

தெற்கு தெசக் காத்து தேடி வந்து வீச…
பத்து வகப் பாட்டு நானெடுத்துப் பாட…
எப்பவும் நீ எனக்கு என் உசுரப் போல…
பக்கமா நான் இருப்பேன் உன் நெழலில் வாழ…

Kattanum Kattanum Song Lyrics in Tamil

கட்டுனேன் கட்டுனேன்

கட்டுனேன் கட்டுனேன் கோட்ட ஒன்னு…
அதக் கட்டிக் காக்க ஒரு காவல் இல்ல…
சுத்துனேன் சுத்துனேன் பூமி எல்லாம்…
என்ன சுத்துன சொந்தத்தப் பாக்கவில்லே…

Scroll to Top