ரோஜா

ரோஜா

Thamizha Thamizha Song Lyrics in Tamil

தமிழா தமிழா

தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே…
தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே…
தமிழா தமிழா கண்கள் கலங்காதே…
விடியும் விடியும் உள்ளம் மயங்காதே…

pudhu-vellai-mazhai-song-lyrics

புது வெள்ளை மழை

புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது…
இந்தக் கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது…
இங்கு சொல்லாத இடம் கூடக் குளிர்கின்றது…
மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது…

Scroll to Top